Biblia genialna księga naukowa


IWAN PANIN

W 1882 roku młody imigrant z Rosji kończył właśnie studia na Harwardzie. Po podróży, w czasie której jako agnostyk często wykładał na temat ateizmu, w cudowny sposób poznał żywego Boga. Panin, błyskotliwy matematyk i wielojęzyczny erudyta, jako chrześcijanin zaczął studiować Pismo Święte. Znając hebrajski, aramejski i grecki czytał je w oryginale. Zarówno hebrajski jak i grecki są unikalne pod tym względem, że nie posiadają oddzielnego systemu cyfrowego (tzn. nie używają specjalnych znaków dla liczb, zastępując je literami ze swego alfabetu). Wiedząc o liczbowych wartościach liter w alfabecie hebrajskim i greckim, Panin pewnego dnia dokonał próby zastąpienia liter w Piśmie odpowiadającymi im cyframi. Oto cały Panin – geniusz matematyczny, uczony w grece i hebrajski, zamiłowany w bawieniu się liczbami. Nagle jego wyćwiczony umysł zauważył pewną prawidłowość matematyczną! Gdy zaczął badać ją dokładniej jego podniecenie wzrosło. Kilka godzin pracy wprawiło go w całkowite osłupienie. Wersety, które przestudiował, zawierały niewątpliwie świadectwo precyzyjnej prawidłowości matematycznej, wykluczającej przypadek i ludzkie możliwości. To odkrycie było punktem zwrotnym w jego karierze. Od tego czasu aż do śmierci w 1942 r. całe swe życie poświęcił na studiowanie biblijnych cyfr. Wykazał przede wszystkim, że Biblia w językach oryginalnych jest bardzo zręcznie ułożonym produktem matematycznego superintelektu – wykraczającym poza ludzkie możliwości przemyślnego skonstruowania. Następnie dostarczył przedstawicielowi Fundacji Badań Nobla przeszło 43 tys. stron swoich studiów wraz z dołączonym oświadczeniem, że jest to dowód na to, że Biblia jest Słowem Bożym. Odpowiedź była następująca: „Na obecnym etapie naszych badań stwierdzamy, że przedstawiony materiał dowodowy wskazuje z ogromnym prawdopodobieństwem na prawdziwość tego stwierdzenia”. Potem Panin w czołowych dziennikach świata rzucił wyzwanie, aby ktoś zaproponował „naturalne wytłumaczenie” lub obalił odkryte przez niego fakty; nikt jednak nie mógł tego zrobić.

CO ODKRYŁ PANIN

„Słowa Pańskie są słowami czystymi, srebrem przetopionym, odłączonym od ziemi, siedemkroć oczyszczonym” (Ps. 121,7 ). Panin odkrył, że liczby pierwsze, takie jak 11, 13, 17, 23, a szczególnie 7 mają wyjątkowe znaczenie. Obliczał sumę wszystkich wartości cyfrowych liter w różnych słowach, zdaniach, paragrafach i całych księgach i odkrył te same prawidłowości w każdym z tych podziałów! Odkrył, że liczba słów w każdym z tych podziałów dzieli się przez 7. Podobnie liczba nazw własnych, zarówno męskich, jak i żeńskich, a także liczba słów zaczynających się od spółgłoski. Liczba liter w każdym z tych podziałów dzieli się przez 7 i te, które są samogłoskami, a także spółgłoskami, również dzielą się przez 7. Podobnie słowa, które pojawiają się tylko jeden raz. Liczba rzeczowników jest podzielna przez 7, a także słów, które nimi nie są. Nawet liczba słów, zaczynających się od każdej litery alfabetu! Panin zajmował się jakimś fragmentem tylko tak długo, by w oparciu o statystyczny dowód wykazać ponad wszelką rozsądną wątpliwość jego nadprzyrodzone powstanie. Twierdził jednak, że im dłużej zajmowałby się jednym fragmentem, tym więcej dowodów tej prawidłowości by wymyślił, aż do zawrotu głowy!

KILKA PRZYKŁADÓW

Oto przykład ze Starego Testamentu. Pierwsze zdanie Biblii: „Na początku Bóg stworzył niebo i ziemię” (Gen. 1, 1). W ten sposób wypowiadamy to po polsku, lecz w języku hebrajskim jest to dokładnie 7 słów, składających się z 28 liter (4×7). Są trzy rzeczowniki (Bóg, niebo, ziemia). Zastępując ich litery odpowiadającymi im cyframi i sumując je uzyskamy łączny wynik 777 (7×111)! W zdaniu tym jest tylko jeden czasownik – stworzył. Jego łączna wartość cyfrowa wynosi 203 (29×7). Pierwsze 3 słowa zawierają dokładnie 14 (2×7) liter, podobnie jak pozostałe 4. Hebrajskie słowa, będące dopełnieniami (niebo i ziemia) mają po 7 liter każde. Wartość pierwszej, środkowej i ostatniej litery w tym zdaniu jest równa 133 (19×7). Wartość cyfrowa pierwszych i ostatnich liter wszystkich wyrazów wynosi 497 (71×7), pierwszych i ostatnich liter każdego słowa między pierwszym i ostatnim – 896 (128×7) itd. W tym wersecie istnieje 30 różnych kombinacji 7. Ja wymieniłem tylko 11 z nich! Prawdopodobieństwo, że jest to przypadek, jest równe stosunkowi 1: 330.000.000.000 (330 miliardów). A teraz przykład z Nowego Testamentu: Mat. 1, 1- 11. Słownictwo tego tekstu zawiera 49 wyrazów (7×7). 28 słów zaczyna się od samogłoski (4×7), pozostałe 21 od spółgłoski (3×7). 7 kończy się na samogłoskę, 42 (6×7) na spółgłoskę. 9 wyrazów ma 266 liter (38×7). Z 260 liter 140 (20×7) to samogłoski, a 126 (18×7) to spółgłoski. Z tych 49 wyrazów 14 (2×7) pojawia się tylko raz, 35 (5×7) – więcej niż raz. 42 ( 6×7 ) są rzeczownikami, a 7 nimi nie jest. Te pozostałe mają dokładnie 49 liter ( 7×7 ). Imiona męskie pojawiają się łącznie 56 razy ( 8×7 ). W tym fragmencie pojawiają się tylko imiona 3 kobiet; ich greckie litery dodane razem dają 14! Panin powiedział, że skonstruowanie tej genealogii zajęłoby Mateuszowi kilka miesięcy, nawet gdyby pracował 8 godzin dziennie i gdyby to było możliwe. Imiona te były przecież ustalone.

ZANIM JESZCZE MATEUSZ SIĘ URODZIŁ.

JEDEN AUTOR. Cała Biblia jest podobna. Właśnie wybrałem fragment z niej i przestudiowałem go dokładnie. Można wykazać, że każdy paragraf i księga zostały skonstruowane w ten sam cudowny sposób. Jaki fantastyczny rodzaj współpracy między uczniami mógłby stworzyć taką strukturę bez komputerów? W jaki sposób zwykły rybak i celnik mógłby stworzyć taki rodzaj nieprawdopodobnej struktury i celowości? Niesamowite jest to, że Marek był Rzymianinem, Łukasz Grekiem. Mateusz Żydem, lecz wszyscy pisali tą samą prawidłowością. Każdy z nich pisał w swoim niepowtarzalnym stylu, ale prawidłowość od początku do końca jest dokładnie taka sama! Więc kto to napisał? Jeden Umysł, Jeden autor – Jeden Bóg; wielu pisarzy, ale jeden Pisarz. Czy możesz sobie wyobrazić, co za umysł musiał zrobić coś takiego? Chcę, abyś zrozumiał, jak potężny jest Bóg! To nie są jedynie słowa, to jest niewiarygodna prawidłowość matematyczna. Matematyka połączona z poezją. Komputer mógłby się tym zachwycić! Jest to jak budynek, w którym każdy element łączy się doskonale z innymi. I to jest niesamowite, że nie można usunąć jednego słowa bez uszkodzenia całej prawidłowości. Biblia zawiera więc w sobie wewnętrzny czynnik ochronny, samosprawdzający, samouwierzytelniający. Jeśli ktoś mówi: „Nie podoba mi się to słowo”. cała prawidłowość rozpada się. Nie można tego znaleźć w innych religijnych, „świętych” księgach świata. WNIOSEK Możesz przeprowadzić dowolny test tej księgi. Żadna inna nie znajdzie się nawet w tej samej kategorii, ani nawet w tej samej klasie. To nie jest księga – to Bóg, który przemówił w historii i dlatego mówi: „Moje Słowo jest przenikliwe i potężne i ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny”. Tylko 66 ksiąg Pisma ma na sobie tę pieczęć Boga. Żadne inne dzieło człowieka w żadnym języku ani trochę nie przypomina misternej struktury i planu Biblii. Faktem jest, że tylko w nieskończonym umyśle mogła być wymyślona ta Księga ksiąg. Musisz przyjąć to, co ona mówi, to są SŁOWA BOGA!

Panin przyjaźnił się z wieloma uczonymi i autorytetami świata nauki takimi jak np.: William James ( znany filozof i psycholog), Pres. Elliot z Harvardu, Ralph Waldo Emerson czołowy amerykański pisarz), ojciec Louisa May Alcotta i innych znanych ówczesnych uczonych.

Winkie Pratney

_________________________________________________________________________

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *